Akademisk skrivning - hold 1

Valgfagets titel:
Akademisk skrivning / Academic writing

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 ⅓ ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier for optagelse:
Sygeplejerskestuderende der, som udgangspunkt, har gennemført modul 11 og/eller modul 12.

Du medbringer et udkast til en problemstilling, der egner sig til belysning ved hjælp af kvalitativ og/eller kvantitativ metode

Valgfagets tema/profil:
Der arbejdes med akademisk skrivning, idet vi med udgangspunkt i forskningsprocessens elementer arbejder med kvalitative og kvalitative metoder til belysning af problemstillinger i projektopgaver.

Som studerende vil du få indblik i de mange overvejelser, der knytter sig til udarbejdelse af projektopgaver, hvori forskningsprocessens elementer indgår, herunder sammenhængen mellem problemstilling, problemformulering, metode, analyse, diskussion, konklusion og perspektivering.

Med udgangspunkt i den medbragte problemstilling arbejder du med, hvordan  kvalitative og kvantitative metoder kan belyse forskellige aspekter ved problemstillingen

Læringsforudsætninger
Videnskabsteori og forskningsmetodologi fra tidligere uddannelsesmoduler danner grundlag for den tilrettelagte undervisning

Læringsudbytte:
Henholder sig til læringsudbytte af modul 13:

 • At kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling
 • At diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • At reflektere over muligheder og begrænsninger for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed

Læringsaktivitet:

 • Individuel fordybelse og bearbejdning af eget udkast til problemstilling
 • Dialog, fælles fordybelse og metodeøvelser i grupper
 • Underviseroplæg og fælles dialog ud fra litteratur og fælles fordybelsesarbejder

Indhold:

 • Forskningsprocessens elementer
 • Belysning af problemstilling ud fra kvalitative og kvantitative metoder, herunder interview og spørgeskemaundersøgelse
 • Artikelanalyse og kritisk læsning af kvantitative og kvalitative studier
 • At søge, forstå, og referere til, kvantitative forskningsresultater, herunder statistiske fund
 • Kvalitetskriterier, herunder drøftelse af de kvantitative kvalitetskriterier validitet, reliabilitet og generaliserbarhed og de kvalitative kvalitetskriterier troværdighed, konsistens, gennemsigtighed og overførbarhed
 • Etiske overvejelser ved gennemførelse af kvantitative og kvalitative studier
 • En mere detaljeret beskrivelse af valgfagets indhold foreligger inden modulstart

Litteratur:
Litteraturen omfatter dels tekster vedr. videnskabsteori og forskningsmetodologi fra tidligere uddannelsesmoduler (til repetition) og ny litteratur til udbygning heraf.
Der anvendes både primær- og sekundær litteratur og hermed også litteratur af varierende dybde og kompleksitet

I valgmodulets første uge anvendes:
Birkler, J. (2013/2005). Videnskabsteori. Munksgaard, s. 9-14, 33-49, 93-116
Gadamer, H-G. (2004). Sandhed og metode. Systime, s. 286-292
Hansen, B. H. Sandhed og metode (2005). I: Klinisk sygepleje, 19(2), s. 74-98. Via http://klinisksygepleje.munks.gyldendal-uddannelse.dk/klinisk-sygepleje-online/2005/2005-2/sandhed-og-metode/
Norlyk, A. & Martinsen, B. (2008). Fænomenologi som forskningsmetode. I: Sygeplejersken nr. 13-14., s. 70-73. Via http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2008-13-70-1-Forskningsmetodik.aspx
Rasmussen, T. H. Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser, s. 1-12. Via http://www.livsverden.dk/nonpub/Rasmussen.T.H.unpub.Hvad.er.faenomenologi.pdf
Launsø, L. & Rieper, O. (2011). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 12-42, 132-160, 162-166, 185-188
Rydahl-Hansen, S. (2009). Den fænomenologisk hermeneutiske forsknings muligheder og begrænsninger. Tidsskrift for sygeplejeforskning, 25(2), s. 13-19
Glasdam, S. (2011). Jura og etik: Ved studier af og på mennesker inden for sundhedsområdet. I: Glasdam, S. (red.) Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 24-33
Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden (2003/1987). Via http://www.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/SSN_etiske_retningslinjer.pdf
Helsinki-deklarationen (2001/1964). Via http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%
20og%20regler/ETIK/WMA_DEKLARATIONER/HELSINKI_DEKLARATIONEN
Kruuse, E. (2007). Kvalitative forskningsmetoder:I psykologi og beslægtede fag. Dansk Psykologisk Forlag, s. 139-170
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag, s. 79-95, 199-240, 267-287
Glasdam, S. (2011). Semistrukturerede interviews af enkeltpersoner. I: Glasdam, S. (red.). I: Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 95-108
Tanggard, L. & Brinkmann, S. (2010). Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I: Tanggard, L. & Brinkmann, S. (red.). Kvalitative Metoder. Hans Reitzels Forlag, s. 37-42
Præstegaard, J. (2011). Fokusgruppeinterview. I: Glasdam, S. (red.). I: Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 109-118
Wind, G. (2011). Antropologisk feltarbejde. I: Glasdam, S. (red.). Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 120-130
Kragelund, L. (2011). Observiews: metode til at generere data og lærerum for undersøger og informant. I: Glasdam, S. (red.). Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 131-139
Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. (2012/1999). Deltagende observation: Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode. Hans Reitzel, s. 99-130
Dahlager, L. & Fredslund, H. (2011). Hermeneutisk analyse. I: Vallgårda, Signild, Koch, Lene (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard, s. 157-181
Fagermoen, M.S. (2005). Kvalitative studier og kvalitetskriterier. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 7(2), s. 40-55
Thagaard, T. (2008). Kvalitetsvurdering med udgangspunkt i begreberne troværdighed, bekræftbarhed og overførbarhed. I: Henriksen, O.L. (red.). Systematik og indlevelse: En indføring i kvalitativ metode. Akademisk Forlag, s. 176-177
Kritisk læsning af kvalitative studier. Guide. Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (2002). Via http://www.ouh.dk/wm440061 (klik på tjekliste til kvalitativt studie)
Høstrup, H., Schou, L., Poulsen, I., Larsen, S. & Lyngsø, E. (2009). Vurdering af kvalitative studier: VAKS. Via http://dasys.dk/images/VAKS-danskversion.pdf

Desuden henvises til individuel læsning efter interesse via:
Ph.d afhandlinger ved Århus Universitet; Enhed for sygeplejevidenskab http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/uddannelse/publikationer/afhandlinger/
Kandidatspecialer ved Århus Universitet; Enhed for sygeplejevidenskab http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/uddannelse/publikationer/kandidatspecialer/

I valgmodulets anden uge anvendes:
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. kap. 1
Kruuse, E. (2007).  Kvantitative forskningsmetoder – i psykologi og tilgrænsende fag. Dansk Psykologisk Forlag, 6. Udgave. (s. 271-279).
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. (s.202-206).
Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. Social Forsknings Instituttet, Kbh. (s.7-24). Kan frit downloades på http://www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/Rapporter/2006/0611_Guide_til_gode_
Spoergeskemaer.pdf
Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. Social Forsknings Instituttet, Kbh. (s.25-55)
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. (s. 211-217)
Kruuse, E. (2007).  Kvantitative forskningsmetoder – i psykologi og tilgrænsende fag. Dansk Psykologisk Forlag, 6. Udgave. (s. 279-287).
Sygeplejeuddannelsens ledernetværk (2013). Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/02/juridiske-retningslinjer-for-proever.pdf
PubMed – tips til søgning; En vejledning fra UCL Biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/cinahl.pdf
CINAHL – tips til søgning; En vejledning fra UCL biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/cinahl.pdf
Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. Social Forsknings Instituttet, Kbh. (s.10, s. 57-70)
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. (s. 217-219)
Kruuse, E. (2007).  Kvantitative forskningsmetoder – i psykologi og tilgrænsende fag. Dansk Psykologisk Forlag, 6. Udgave (s. 287-290).
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. (s.207-210)
Madsen, B.S. (2012). Statistik for ikke-statistikere. Samfundslitteratur, Frederiksberg. (s.31-43).
Kruuse, E. (2007).  Kvantitative forskningsmetoder – i psykologi og tilgrænsende fag. Dansk Psykologisk Forlag, 6. Udgave (301-304).
Abramson, J.H., Abramson, Z.H. (1999). Survey Methods in Community Medicine.  Fifth edition, Elsevier, Churchill Livingstone, Edinburgh (kap. 16, 17 og 27).
Kruuse, E. (2007).  Kvantitative forskningsmetoder – i psykologi og tilgrænsende fag. Dansk Psykologisk Forlag, 6. Udgave (s.29-70).

Tilføjelser forventes iht. den endelige studieplan.

Deltagerantal:
Max 30 sygeplejerskestuderende

Undervisere:
Lektor Birgit Heimann Hansen, cand.cur og ph.d
Adjunkt Rikke Agnete Petersen, cand.scient i human ernæring og ph.d

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 36/2015 (Hold 1)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110213512
Dato og tid24. august 2015 - 4. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015