Akademisk skrivning - hold 2 (Odense)

Valgfagets titel:
Akademisk skrivning / Academic Writing 

ECTS point:
2 uger svarende til 3 1/3 ETCS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Der arbejdes med akademisk skrivning, idet der med udgangspunkt i forskningsprocessens elementer arbejdes med kvalitative og kvantitative metoder til belysning af problemstillinger i projektopgaver.

Valgfaget giver deltagerne indblik i de mange overvejelser, der knytter sig til udarbejdelse af projektopgaver, hvori forskningsprocessens elementer indgår, herunder sammenhængen mellem problemstilling, problemformulering, metode, analyse, diskussion, konklusion og perspektivering.

Med udgangspunkt i et medbragt udkast til/overvejelser over en problemstilling arbejder deltagerne med, hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan belyse forskellige aspekter ved problemstillingen.

Kriterier for optagelse:
Monofagligt – sygeplejerskestuderende som har gennemført minimum modul 11

Læringsforudsætninger:
Deltagelse kræver aktiv deltagelse og et højt aktivitetsniveau.

 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi fra tidligere uddannelsesmoduler danner grundlag for den tilrettelagte undervisning.
 • Den opgivne litteratur forventes læst, idet den inddrages uden gennemgang i undervisningsforløbet.
 • Alle deltagere medbringer overvejelser over/et udkast til en problemstilling, der egner sig til belysning ved hjælp af kvalitativ og/eller kvantitativ metode.

Læringsudbytte:
Henholder sig til læringsudbytte af modul 13:

 • Kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
 • Udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling.
 • Diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
 • Reflektere over muligheder og begrænsninger for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed.

Læringsaktivitet:

 • Litteraturfordybelse og forberedelse via oplæg til undervisningen foregår via selvstudier.
 • Udarbejdelse af udkast til/overvejelser over problemstilling, problemformulering, metode, analyse og diskussion foregår i studiegrupper. Ligeledes artikelanalyse og -vurdering.
 • Introduktion, drøftelse og bearbejdning af eksemplariske udkast fra studiegrupperne samt artikelanalyse foregår som klasserumsundervisning.
 • Udarbejdede modulmaterialer kan anvendes som idématerialer/udkast til bachelorprojekt, men den givne tidsramme giver ikke mulighed for at udarbejde hele afsnit og/eller dybdegående materialer og sammenhænge.

Indhold:

 • Forskningsprocessens elementer.
 • Belysning af problemstilling ud fra kvalitative og kvantitative metoder, herunder interview og spørgeskemaundersøgelse.
 • Artikelanalyse og kritisk læsning af kvantitative og kvalitative studier.
 • At søge, forstå og referere til kvantitative forskningsresultater, herunder statistiske fund.
 • Kvalitetskriterier, herunder drøftelse af de kvantitative kvalitetskriterier validitet, reliabilitet og generaliserbarhed og de kvalitative kvalitetskriterier troværdighed, konsistens, gennemsigtighed og overførbarhed.
 • Etiske overvejelser ved gennemførelse af kvantitative og kvalitative studier.

Litteratur:
I undervisningen anvendes både primær- og sekundær litteratur samt litteratur af varierende dybde og kompleksitet. Den opgivne litteratur omfatter de tekster, som anbefales læst inden undervisningen (efter hver kilde angives til hvilke lektioner). Derudover angives supplerende og uddybende litteratur. En del af denne er anvendt på tidligere moduler. Underviseroplæg/supplerende undervisningsmaterialer lægges på Fronter.

I valgmodulets Kvalitative-uge anvendes:
Gadamer, H-G. (2013/2007). Sandhed og metode. Academica, s. 286-292 (afsnit ’Det virkningshistoriske princip’ (lektioner vedr. videnskabsteori)
Fleming, V., Gaidys, U & Robb, Y. (2003). Hermeneutic research in nursing: Developing a Gadamerian-based research method. I: Nursing Inquiry, 10(2), s. 113-120 (lektioner vedr. videnskabsteori)
Norlyk, A. & Martinsen, B. (2008). Fænomenologi som forskningsmetode. I: Sygeplejersken nr. 13-14., s. 70-73. Via http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2008-13-70-1-Forskningsmetodik.aspx (lektioner vedr. videnskabsteori)
Rasmussen, T. H. Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser, s. 1-12. Via http://www.livsverden.dk/nonpub/Rasmussen.T.H.unpub.Hvad.er.faenomenologi.pdf (lektioner vedr. videnskabsteori)
Rydahl-Hansen, S. (2009). Den fænomenologisk hermeneutiske forsknings muligheder og begrænsninger. Tidsskrift for sygeplejeforskning, 25(2), s. 13-19 (lektioner vedr. videnskabsteori)
Kruuse, E. (2011/2007). Kvalitative forskningsmetoder: I psykologi og beslægtede fag. Dansk Psykologisk Forlag, s. 139-170 (lektioner vedr. metode)
Glasdam, S. (2015). Semistrukturerede interviews af enkeltpersoner. I: Glasdam, S. (red.). I: Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 99-117 (lektioner vedr. metode)
Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2015). Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I: Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.). Kvalitative Metoder: En grundbog. Hans Reitzels Forlag, s. 29-53 (lektioner vedr. metode)
Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. (2015). Deltagende observation. Hans Reitzel, s. 88-94 og 97-123 (lektioner vedr. metode)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag, s. 267-284 (lektioner vedr. analyse)
Bjerrum, M. (2007/2005). Fra problem til færdig opgave, s. 92-103 (lektioner vedr. analyse)
Dahlager, L. & Fredslund, H. (2015/2011). Hermeneutisk analyse – forståelse og forforståelse. I: Vallgårda, Signild, Koch, Lene (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard, s. 157-181 (lektioner vedr. analyse)
Fagermoen, M.S. (2005). Kvalitative studier og kvalitetskriterier. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 7(2), s. 40-54 (lektioner vedr. artikelvurdering)
Thagaard, T. (2014/2004). Kvalitetsvurdering med udgangspunkt i begreberne troværdighed, bekræftbarhed og overførbarhed. I: Thagaard, T. Systematik og indlevelse: En indføring i kvalitativ metode. Akademisk Forlag, s. 176-177 (lektioner vedr. artikelvurdering)
Nielsen, B. & Birkelund, R. (2009). Minority ethnic patients in the Danish healthcare system: A qualitative study of nurses’ experiences when meeting minority ethnic patients. I: Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23, s. 431-437 (lektioner vedr. artikelvurdering)
Franklin, L-L., Ternestedt, B-M & Nordenfelt, L. (2006). Views on dignity of elderly nursing home residents. I: Nursing Ethics, 13(2), s. 130-146 (lektioner vedr. artikelvurdering)

Supplerende og uddybende litteratur:
Birkler, J. (2016/2005). Videnskabsteori: En grundbog. Munksgaard, s. 9-14, 33-49, 93-116
Dowling, M. (2004). Hermeneutics: an exploration. I: Nurse Reseacher, 11(4), s. 30-39
Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden (2003). Via http://www.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/SSN_etiske_retningslinjer.pdf
Glasdam, S. (2015). Jura og etik. I: Glasdam, S. (red.) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 27-36
Hansen, B. H. Sandhed og metode (2005). I: Klinisk sygepleje, 19(2), s. 74-78
Helsinki-deklarationen (2000). Via http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/ETIK/WMA_
DEKLARATIONER/HELSINKI_DEKLARATIONEN
Høstrup, H., Schou, L., Poulsen, I., Larsen, S. & Lyngsø, E. (2009). Vurdering af kvalitative studier: VAKS. Via http://dasys.dk/images/VAKS-danskversion.pdf
Jørgensen, A. (2009). Hans-Georg Gadamer. Forlaget Anis, s. 11-21, 73-92
Kandidatspecialer ved Århus Universitet; Enhed for sygeplejevidenskab http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/uddannelse/publikationer/kandidatspecialer/
Kragelund, L. (2015). Obser-viewet. I: Glasdam, S. (red.). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 156-165
Kritisk læsning af kvalitative studier. Guide. Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (2002). Via http://www.ouh.dk/wm440061 (klik på tjekliste til kvalitativt studie)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag, s. 157-167, 202-217, 285-312, 313-332
Launsø, L. & Rieper, O. (2015/2011). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 12-42, 132-160, 162-166, 185-188
Ph.d afhandlinger ved Århus Universitet; Enhed for sygeplejevidenskab http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/uddannelse/publikationer/afhandlinger/
Præstegaard, J. & Nørby, S.B. (2015). Fokusgruppeinterview. I: Glasdam, S. (red.). I: Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 118-129
Wind, G. (2015). Antropologisk feltarbejde. I: Glasdam, S. (red.). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 130-141
Zahavi, D. (2011). Husserls fænomenologi. Samfundslitteratur

I valgmodulets Kvantitative-uge anvendes:
PubMed – tips til søgning; En vejledning fra UCL Biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/cinahl.pdf
CINAHL – tips til søgning; En vejledning fra UCL biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/cinahl.pdf
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. kap. 1
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. kap. 2
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. (s.202-219).
Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. Social Forsknings Instituttet, Kbh. (s.7-70). – Kan frit downloades på http://www.sfi-campbell.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Rapporter/2006/0611_Guide_til_gode_Spoergeskemaer.pdf
Tutorial til survey monkey https://youtu.be/YoSmXDbRLiY
Sygeplejeuddannelsens ledernetværk (2013). Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/02/juridiske-retningslinjer-for-proever.pdf
Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg, 1. udgave. Munksgaard Danmark, s. 22-30, 79-82. 86-92. 96-102
Andersson, I (2008). Analyse. I: Epidemiologi for sundhedspersonale – en introduktion. 1. udgave, 1. oplag. Gads Forlag. S. 67-102.
Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg, 1. udgave. Munksgaard Danmark, s. 104-143
Coughlan, M, Cronin, P & Ryan, F. (2007) Step-by-step guide to critiquing research. Part 1: quantitative research. I: British Journal of Nursing. Vol 16, No 11. s. 658-663.
Røgind, H (2014). Statistik for ikke statistikere. I: Andersen, IB & Matzen, P (red). Evidensbaseret medicin. 4. udgave. Gads Forlag. s. 75-80, 82-84, 85-91.
Duffy K, Hastie E, McCallum J, Ness V, Price L (2009). Academic writing: using literature to demonstrate critical analysis. I: Nursing Standard. 23, 47, s. 35-40.
Grimes, DA & Schulz, KF (2002) Bias and causal associations in observational research. I: The Lancet. Vol 359. S. 248-252.

Undervisere:
Lektor Birgit Heimann Hansen, cand.cur og Ph.d (kvalitative metoder)
Adjunkt Rikke Agnete Petersen, cand.scient i human ernæring og Ph.d (kvantitative metoder)

Deltagerantal:
Max. 30 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget (hold 2) afvikles i uge 10 – 11 /2017

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110513114
Dato og tidUge 10 - 11 (6. marts - 17. marts)
StedSygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 42 + 43
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 42
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger