Akademisk skrivning (hold 1) - Odense

Valgfagets titel:
Akademisk skrivning / Academic Writing      

ECTS point:
2 uger svarende til 3 1/3 ETCS-point

Valgfaget afholdes:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Der arbejdes med akademisk skrivning, idet der med udgangspunkt i forskningsprocessens elementer arbejdes med kvalitative og kvantitative metoder til belysning af problemstillinger i projektopgaver

Valgfaget giver deltagerne indblik i de mange overvejelser, der knytter sig til udarbejdelse af projektopgaver, hvori forskningsprocessens elementer indgår, herunder sammenhængen mellem problemstilling, problemformulering, metode, analyse, diskussion, konklusion og perspektivering

Med udgangspunkt i et medbragt udkast til/overvejelser over en problemstilling arbejder deltagerne med, hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan belyse forskellige aspekter ved problemstillingen

Læringsforudsætninger:
Monofagligt  – kompetencer svarende til Modul 11 og /eller 12.

Deltagelse kræver aktiv deltagelse og et højt aktivitetsniveau

Videnskabsteori og forskningsmetodologi fra tidligere uddannelsesmoduler danner grundlag for den tilrettelagte undervisning.
Den opgivne litteratur forventes læst, idet den inddrages uden gennemgang i undervisningsforløbet.
Alle deltagere medbringer overvejelser over/et udkast til en problemstilling, der egner sig til belysning ved hjælp af kvalitativ og/eller kvantitativ metode.

Læringsudbytte:
Henholder sig til læringsudbytte af Modul 13:

 • Kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • Udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling
 • Diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • Reflektere over muligheder og begrænsninger for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed

Læringsaktivitet:

 • Litteraturfordybelse og forberedelse via oplæg til undervisningen foregår via selvstudier og/eller Adobe Connect
 • Udarbejdelse af udkast til/overvejelser over problemstilling, problemformulering, metode, analyse og diskussion foregår i studiegrupper. Ligeledes artikelanalyse og -vurdering
 • Introduktion, drøftelse og bearbejdning af eksemplariske udkast fra studiegrupperne samt artikelanalyse foregår som klasserumsundervisning
 • Udarbejdede modulmaterialer kan anvendes som idématerialer/udkast til bachelorprojekt, men den givne tidsramme giver ikke mulighed for, at udarbejde hele afsnit og/eller dybdegående materialer og sammenhænge

Indhold:

 • Forskningsprocessens elementer
 • Belysning af problemstilling ud fra kvalitative og kvantitative metoder, herunder interview og spørgeskemaundersøgelse
 • Artikelanalyse og kritisk læsning af kvantitative og kvalitative studier
 • At søge, forstå og referere til kvantitative forskningsresultater, herunder statistiske fund
 • Kvalitetskriterier, herunder drøftelse af de kvantitative kvalitetskriterier validitet, reliabilitet og generaliserbarhed og de kvalitative kvalitetskriterier troværdighed, konsistens, gennemsigtighed og overførbarhed
 • Etiske overvejelser ved gennemførelse af kvantitative og kvalitative studier

Litteratur:
Litteraturen omfatter dels tekster vedr. videnskabsteori og forskningsmetodologi fra tidligere uddannelsesmoduler (til repetition) og ny litteratur til udbygning heraf.
Der anvendes både primær- og sekundær litteratur og hermed også litteratur af varierende dybde og kompleksitet.

I valgmodulets første uge anvendes:
Gadamer, H-G. (2013/2007). Sandhed og metode. Academica, afsnit om Det virkningshistoriske princip (s. 286-292 i 1. udgave) (ny sideangivelse kommer senere) (videnskabsteori og metode)
Fleming, V., Gaidys, U & Robb, Y. (2003). Hermeneutic research in nursing: Developing a Gadamerian-based research method. I: Nursing Inquiry, 10(2), s. 113-120 (videnskabsteori og metode)
Norlyk, A. & Martinsen, B. (2008). Fænomenologi som forskningsmetode. I: Sygeplejersken nr. 13-14., s. 70-73. Via http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2008-13-70-1-Forskningsmetodik.aspx (videnskabsteori og metode)
Rasmussen, T. H. Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser, s. 1-12. Via http://www.livsverden.dk/nonpub/Rasmussen.T.H.unpub.Hvad.er.faenomenologi.pdf (videnskabsteori og metode)
Rydahl-Hansen, S. (2009). Den fænomenologisk hermeneutiske forsknings muligheder og begrænsninger. Tidsskrift for sygeplejeforskning, 25(2), s. 13-19 (videnskabsteori og metode)
Kruuse, E. (2011/2007). Kvalitative forskningsmetoder: I psykologi og beslægtede fag. Dansk Psykologisk Forlag, s. 139-170 (videnskabsteori og metode)
Glasdam, S. (2013/2011). Semistrukturerede interviews af enkeltpersoner. I: Glasdam, S. (red.). I: Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 95-108 (metode, interview)
Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2015). Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I: Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.). Kvalitative Metoder: En grundbog. Hans Reitzels Forlag, s. 37-42 i 1. udgave (ny sideangivelse kommer senere) (metode, interview)
Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. (2015). Deltagende observation. Hans Reitzel, s. 88-94 og 97-123 (metode, observation)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag, s. 267-284 (analyse)
Bjerrum, M. (2007/2005). Fra problem til færdig opgave, s. 92-103 (analyse)
Dahlager, L. & Fredslund, H. (2015/2011). Hermeneutisk analyse – forståelse og forforståelse. I: Vallgårda, Signild, Koch, Lene (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard, s. 157-181 (analyse)
Fagermoen, M.S. (2005). Kvalitative studier og kvalitetskriterier. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 7(2), s. 40-54 (artikelvurdering)
Thagaard, T. (2014/2004). Kvalitetsvurdering med udgangspunkt i begreberne troværdighed, bekræftbarhed og overførbarhed. I: Thagaard, T. Systematik og indlevelse: En indføring i kvalitativ metode. Akademisk Forlag, s. 176-177 (artikelvurdering)
Nielsen, B. & Birkelund, R. (2009). Minority ethnic patients in the Danish healthcare system: A qualitative study of nurses’ experiences when meeting minority ethnic patients. I: Scandinavian
Journal of Caring Sciences, 23, s. 431-437 (artikelvurdering)
Franklin, L-L., Ternestedt, B-M & Nordenfelt, L. (2006). Views on dignity of elderly nursing home residents. I: Nursing Ethics, 13(2), s. 130-146 (artikelvurdering)

Supplerende litteratur, som forventes kendt fra tidligere moduler:
Birkler, J. (2014/2005). Videnskabsteori: En grundbog. Munksgaard, s. 9-14, 33-49, 93-116
Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden (2003/1987). Via http://www.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/SSN_etiske_retningslinjer.pdf
Glasdam, S. (2013/2011). Jura og etik: Ved studier af og på mennesker inden for sundhedsområdet. I: Glasdam, S. (red.) Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 24-33
Helsinki-deklarationen (2001/1964). Via http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/ETIK/
WMA_DEKLARATIONER/HELSINKI_DEKLARATIONEN
Høstrup, H., Schou, L., Poulsen, I., Larsen, S. & Lyngsø, E. (2009). Vurdering af kvalitative studier: VAKS. Via http://dasys.dk/images/VAKS-danskversion.pdf
Kritisk læsning af kvalitative studier. Guide. Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (2002). Via http://www.ouh.dk/wm440061 (klik på tjekliste til kvalitativt studie)
Launsø, L. & Rieper, O. (2015/2011). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 12-42, 132-160, 162-166, 185-188

Anden supplerende litteratur:
Hansen, B. H. Sandhed og metode (2005). I: Klinisk sygepleje, 19(2), s. 74-78. Via http://klinisksygepleje.munks.gyldendal-uddannelse.dk/klinisk-sygepleje-online/2005/2005-2/sandhed-og-metode/  (videnskabsteori og metode)
Kragelund, L. (2013/2011). Observiews: Metode til at generere data og lærerum for undersøger og informant. I: Glasdam, S. (red.). Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 131-139 (metode)
Wind, G. (2013/2011). Antropologisk feltarbejde. I: Glasdam, S. (red.). Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 120-130 (metode)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag, s. 157-167, 202-217, 285-312, 313-332 (tematisering, interviewformer, analyse, validitet)
Præstegaard, J. (2013/2011). Fokusgruppeinterview. I: Glasdam, S. (red.). I: Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 109-118 (metode, interview)

Supplerende oplæg/undervisningsmaterialer på Fronter:
Der vil inden undervisningen blive lagt forskellige oplæg/undervisningsmaterialer på Fronter

Desuden henvises til individuel læsning efter interesse via:
Ph.d afhandlinger ved Århus Universitet; Enhed for sygeplejevidenskab http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/uddannelse/publikationer/afhandlinger/
Kandidatspecialer ved Århus Universitet; Enhed for sygeplejevidenskab http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/uddannelse/publikationer/kandidatspecialer/

I valgmodulets anden uge anvendes:
PubMed – tips til søgning; En vejledning fra UCL Biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/cinahl.pdf
CINAHL – tips til søgning; En vejledning fra UCL biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/cinahl.pdf
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. kap. 1
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. kap. 2
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. (s.202-219).
Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. Social Forsknings Instituttet, Kbh. (s.7-70). Kan frit downloades på http://www.sfi-campbell.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Rapporter/2006/0611_Guide_til_gode_Spoergeskemaer.pdf
Tutorial til survey monkey https://youtu.be/YoSmXDbRLiY.
Sygeplejeuddannelsens ledernetværk (2013). Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/02/juridiske-retningslinjer-for-proever.pdf
Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg, 1. udgave. Munksgaard Danmark, s. 22-30, 79-82. 86-92. 96-102
Andersson, I (2008). Analyse. I: Epidemiologi for sundhedspersonale – en introduktion. 1. udgave, 1. oplag. Gads Forlag. S. 67-102.
Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg, 1. udgave. Munksgaard Danmark, s. 104-143
Coughlan, M, Cronin, P & Ryan, F. (2007) Step-by-step guide to critiquing research. Part 1: quantitative research. I: British Journal of Nursing. Vol 16, No 11. s. 658-663.
Røgind, H (2014). Statistik for ikke statistikere. I: Andersen, IB & Matzen, P (red). Evidensbaseret medicin. 4. udgave. Gads Forlag. s. 75-80, 82-84, 85-91.
Duffy K, Hastie E, McCallum J, Ness V, Price L (2009). Academic writing: using literature to demonstrate critical analysis. I: Nursing Standard. 23, 47, s. 35-40.
Grimes, DA & Schulz, KF (2002) Bias and causal associations in observational research. I: The Lancet. Vol 359. S. 248-252.

Undervisere:
Lektor Birgit Heimann Hansen, cand.cur og Ph.d
Adjunkt Randi Bilberg, Klinisk Institut SDU
Adjunkt Rikke Agnete Petersen, cand.scient i human ernæring og Ph.d

Deltagerantal:
Max 30 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 7/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110213113
Dato og tidUge 6 - 7 (8. februar - 19. februar 2016)
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger