Akademisk skrivning - Hold 1

Valgfagets titel:
Akademisk skrivning / Academic Writing         

ECTS point:
2 uger svarende til 3 1/3 ETCS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen, University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Der arbejdes med akademisk skrivning, idet der med udgangspunkt i forskningsprocessens elementer arbejdes med kvalitative og kvantitative metoder til belysning af problemstillinger i projektopgaver.

Valgfaget giver deltagerne indblik i de mange overvejelser, der knytter sig til udarbejdelse af projektopgaver, hvori forskningsprocessens elementer indgår, herunder sammenhængen mellem problemstilling, problemformulering, metode, analyse, diskussion, konklusion og perspektivering.

Med udgangspunkt i et medbragt udkast til/overvejelser over en problemstilling arbejder deltagerne med, hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan belyse forskellige aspekter ved problemstillingen.

Kriterier for optagelse:
Monofagligt – sygeplejerskestuderende som har gennemført minimum modul 11.

Læringsforudsætninger:

 • Deltagelse kræver aktiv deltagelse og et højt aktivitetsniveau.
 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi fra tidligere uddannelsesmoduler danner grundlag for den tilrettelagte undervisning.
 • Den opgivne litteratur forventes læst, idet den inddrages uden gennemgang i undervisningsforløbet.
 • Alle deltagere medbringer overvejelser over/et udkast til en problemstilling, der egner sig til belysning ved hjælp af kvalitativ og/eller kvantitativ metode.

Læringsudbytte:
Henholder sig til læringsudbytte af modul 13:

 • Kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
 • Udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling.
 • Diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
 • Reflektere over muligheder og begrænsninger for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed.

Læringsaktivitet:

 • Litteraturfordybelse og forberedelse via oplæg til undervisningen foregår via selvstudier.
 • Udarbejdelse af udkast til/overvejelser over problemstilling, problemformulering, metode, analyse og diskussion foregår i studiegrupper. Ligeledes artikelanalyse og -vurdering.
 • Introduktion, drøftelse og bearbejdning af eksemplariske udkast fra studiegrupperne samt artikelanalyse foregår som klasserumsundervisning.
 • Udarbejdede modulmaterialer kan anvendes som idématerialer/udkast til bachelorprojekt, men den givne tidsramme giver ikke mulighed for at udarbejde hele afsnit og/eller dybdegående materialer og sammenhænge.

Indhold:

 • Forskningsprocessens elementer.
 • Belysning af problemstilling ud fra kvalitative og kvantitative metoder, herunder interview og spørgeskemaundersøgelse.
 • Artikelanalyse og kritisk læsning af kvantitative og kvalitative studier.
 • At søge, forstå og referere til kvantitative forskningsresultater, herunder statistiske fund.
 • Kvalitetskriterier, herunder drøftelse af de kvantitative kvalitetskriterier validitet, reliabilitet og generaliserbarhed og de kvalitative kvalitetskriterier troværdighed, konsistens, gennemsigtighed og overførbarhed.
 • Etiske overvejelser ved gennemførelse af kvantitative og kvalitative studier.

Litteratur:
I undervisningen anvendes både primær- og sekundær litteratur samt litteratur af varierende dybde og kompleksitet. Den opgivne litteratur omfatter de tekster, som anbefales læst inden undervisningen (efter hver kilde angives til hvilke lektioner). Derudover angives supplerende og uddybende litteratur i studieplanen. En del af denne er anvendt på tidligere moduler. Underviseroplæg/supplerende undervisningsmaterialer lægges på Fronter.

I valgmodulets ’Kvalitative’ uge anvendes:
Gadamer, H-G., 2016/2007. Sandhed og metode: Grundtræk af en filosofisk hermeneutik. Hans Reitzel, s. 286-292 (afsnit Det virkningshistoriske princip (lektioner vedr. videnskabsteori)
Laverty, SM. Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and methodological considerations, International Journal of Qualitative Methods. 2003;2(3). Tilgængelig fra: http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/2_3final/pdf/laverty.pdf (lektioner vedr. videnskabsteori)
Fleming V, Gaidys U & Robb, Y. Hermeneutic research in nursing: developing a Gadamerian-based research method, Nursing Inquiry. 2003;10(2): 113–120 (lektioner vedr. videnskabsteori)
Norlyk, A. & Martinsen, B. Fænomenologi som forskningsmetode, Sygeplejersken 2008;13-14:70-73. Tilgængelig fra: http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2008-13-70-1-Forskningsmetodik.aspx (lektioner vedr. videnskabsteori)
Rasmussen, T. H. Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser, s. 1-12. Tilgængelig fra: http://www.livsverden.dk/nonpub/Rasmussen.T.H.unpub.Hvad.er.faenomenologi.pdf (lektioner vedr. videnskabsteori)
Rydahl-Hansen, S. Den fænomenologisk hermeneutiske forsknings muligheder og begrænsninger, Tidsskrift for sygeplejeforskning. 2009;25(2):13-19 (lektioner vedr. videnskabsteori)
Kruuse, E., 2011/2007. Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. Dansk Psykologisk Forlag, s. 139-170 (lektioner vedr. metode)
Tanggaard, L. & Brinkmann, S. Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I: L. Tanggaard & S. Brinkmann red. 2015. Kvalitative Metoder: En grundbog. Hans Reitzels Forlag, s. 29-53 (lektioner vedr. metode)
Kvale, S. & Brinkmann, S., 2016/2015. Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag, s. 267-284 (lektioner vedr. analyse)
Glasdam, S. Semistrukturerede interviews af enkeltpersoner. I: S. Glasdam red. 2015. Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 99-117 (lektioner vedr. metode)
Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K., 2015. Deltagende observation. Hans Reitzel, s. 88-94 og 97-123 (lektioner vedr. metode)
Bjerrum, M., 2007/2005. Fra problem til færdig opgave, s. 92-103 (lektioner vedr. analyse)
Dahlager, L. & Fredslund, H. Hermeneutisk analyse – forståelse og forforståelse. I: S. Vallgårda & L. Koch red. 2015/2011. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard, s. 157-181 (lektioner vedr. analyse)
Fagermoen, M.S. Kvalitative studier og kvalitetskriterier, Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 2005;7(2):40-54 (lektioner vedr. artikelvurdering)
Thagaard, T. Kvalitetsvurdering med udgangspunkt i begreberne troværdighed, bekræftbarhed og overførbarhed. I: T. Thagaard red. 2014/2004. Systematik og indlevelse: En indføring i kvalitativ metode. Akademisk Forlag, s. 176-177 (lektioner vedr. artikelvurdering)
Uddannelses- og forskningsministeriet, 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning (lektioner vedr. artikelvurdering)
Nielsen, B. & Birkelund, R. Minority ethnic patients in the Danish healthcare system: A qualitative study of nurses’ experiences when meeting minority ethnic patients, Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2009;23:431-437 (lektioner vedr. artikelvurdering)
Beedholm, K., Frederiksen, K., Frederiksen, A-M.S & Lomborg, K. Attitudes to a robot bathtub in Danish elder care: A hermeneutic interview study, Nursing and Health Sciences. 2015;17:280-286 (lektioner vedr. artikelvurdering)
Hall, E. & Høy, B. Re-establishing dignity: nurses’ experiences of caring for older hospital patients, Scandinavian Journal of Caring Science. 2012;26:287-294 (lektioner vedr. artikelvurdering)

I valgmodulets ’Kvantitative’ uge anvendes:
Coughlan, M, Cronin, P & Ryan, F. (2007) Step-by-step guide to critiquing research. Part 1: quantitative research. I: British Journal of Nursing. Vol 16, No 11. s. 658-663. (lektioner vedr. kvantitativ metode)
Duffy K, Hastie E, McCallum J, Ness V, Price L (2009). Academic writing: using literature to demonstrate critical analysis. I: Nursing Standard. 23, 47, s. 35-40. (lektioner vedr. kvantitative begreber)
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. (s.202-219). (lektioner vedr. kvantitativt spørgeskema)
Grimes, DA & Schulz, KF (2002) Bias and causal associations in observational research. I: The Lancet. Vol 359. S. 248-252. (lektioner vedr. metode overvejelser)
Nøddeskou, LH; Hemmingsen, LE; Hørdam, B (2015) Elderly patients’ and nurses assessment of traditional bed bath compared to prepacked single units – randomized controlled trial. I: Scandinavian Journal of Caring Science, 29; s. 347-352. (lektioner vedr. kvantitative begreber)
PubMed – tips til søgning; En vejledning fra UCL Biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/pubmed_-_tips_til_soegning_2013_09_0.pdf (Forberedelse til ugen)
Røgind, H (2014). Statistik for ikke statistikere. I: Andersen, IB & Matzen, P (red). Evidensbaseret medicin. 4. udgave. Gads Forlag. s. 75-80, 82-84, 85-91. (lektioner vedr. kvantitative begreber)
Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg, 1. udgave. Munksgaard Danmark, s. 104-143. (lektioner vedr. kvantitativt spørgeskema)
Tutorial til survey monkey https://youtu.be/YoSmXDbRLiY. (lektioner vedr. kvantitativt spørgeskema)
Videooplæg om kvantitative studiedesigns http://www.videotool.dk/ucl/c3196 (lektioner vedr. kvantitativ metode)

Supplerende litteratur:
Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. Social Forsknings Instituttet, Kbh. (s.7-70).
Kan frit downloades på http://www.sfi-campbell.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Rapporter/2006/0611_Guide_til_gode_Spoergeskemaer.pdf
Sygeplejeuddannelsens ledernetværk (2013). Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/02/juridiske-retningslinjer-for-proever.pdf

Deltagerantal (min./max.):
Max. 30 studerende

Undervisere:
Lektor Birgit Heimann Hansen, cand.cur og Ph.d (kvalitative metoder)
Adjunkt Rikke Agnete Petersen, cand.scient i human ernæring og Ph.d (kvantitative metoder)

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 37 – 38 – Hold 1 (hhv. kvalitative og kvantitative metoder)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110213514
Dato og tidUge 37 - 38
StedSygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen aktiveres i uge 12 og 13 (fra mandag den 20. marts 2017 kl. 9.00)
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point