Akademisk skrivning - hold 1

Valgfagets titel:
Akademisk skrivning / Academic Writing     

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Der arbejdes med akademisk skrivning, idet der med udgangspunkt i forskningsprocessens elementer arbejdes med kvalitative og kvantitative metoder til belysning af problemstillinger i projektopgaver.

Valgfaget giver deltagerne indblik i de mange overvejelser, der knytter sig til udarbejdelse af projektopgaver, hvori forskningsprocessens elementer indgår, herunder sammenhængen mellem problemstilling, problemformulering, metode, analyse, diskussion, konklusion og perspektivering

Med udgangspunkt i et medbragt udkast til/overvejelser over en problemstilling arbejder deltagerne med, hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan belyse forskellige aspekter ved problemstillingen

Læringsforudsætninger:

 • Deltagelse kræver aktiv deltagelse og et højt aktivitetsniveau
 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi fra tidligere uddannelsesmoduler danner grundlag for den tilrettelagte undervisning
 • Den opgivne litteratur forventes læst, idet den inddrages uden gennemgang i undervisningsforløbet
 • Alle deltagere medbringer overvejelser over/et udkast til en problemstilling, der egner sig til belysning ved hjælp af kvalitativ og/eller kvantitativ metode

Læringsudbytte;
Henholder sig til læringsudbytte af modul 13:

 • Kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • Udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling
 • Diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • Reflektere over muligheder og begrænsninger for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed

Læringsaktivitet:

 • Litteraturfordybelse og forberedelse via oplæg til undervisningen foregår via selvstudier og/eller Adobe Connect
 • Udarbejdelse af udkast til/overvejelser over problemstilling, problemformulering, metode, analyse og diskussion foregår i studiegrupper. Ligeledes artikelanalyse og -vurdering
 • Introduktion, drøftelse og bearbejdning af eksemplariske udkast fra studiegrupperne samt artikelanalyse foregår som klasserumsundervisning
 • Udarbejdede modulmaterialer kan anvendes som idématerialer/udkast til bachelorprojekt, men den givne tidsramme giver ikke mulighed for at udarbejde hele afsnit og/eller dybdegående materialer og sammenhænge

Indhold:

 • Forskningsprocessens elementer
 • Belysning af problemstilling ud fra kvalitative og kvantitative metoder, herunder interview og spørgeskemaundersøgelse
 • Artikelanalyse og kritisk læsning af kvantitative og kvalitative studier
 • At søge, forstå og referere til kvantitative forskningsresultater, herunder statistiske fund
 • Kvalitetskriterier, herunder drøftelse af de kvantitative kvalitetskriterier validitet, reliabilitet og generaliserbarhed og de kvalitative kvalitetskriterier troværdighed, konsistens, gennemsigtighed og overførbarhed
 • Etiske overvejelser ved gennemførelse af kvantitative og kvalitative studier

Litteratur:
Litteraturen omfatter dels tekster vedr. videnskabsteori og forskningsmetodologi fra tidligere uddannelsesmoduler (til repetition) og ny litteratur til udbygning heraf. Der anvendes både primær- og sekundær litteratur og hermed også litteratur af varierende dybde og kompleksitet

I valgmodulets første uge anvendes:
Gadamer, H-G. (2013/2007). Sandhed og metode. Academica, s. 286-292 (afsnit Det virkningshistoriske princip (videnskabsteori og metode)
Fleming, V., Gaidys, U & Robb, Y. (2003). Hermeneutic research in nursing: Developing a Gadamerian-based research method. I: Nursing Inquiry, 10(2), s. 113-120 (videnskabsteori og metode)
Norlyk, A. & Martinsen, B. (2008). Fænomenologi som forskningsmetode. I: Sygeplejersken nr. 13-14., s. 70-73. Via http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2008-13-70-1-Forskningsmetodik.aspx (videnskabsteori og metode)
Rasmussen, T. H. Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser, s. 1-12. Via http://www.livsverden.dk/nonpub/Rasmussen.T.H.unpub.Hvad.er.faenomenologi.pdf (videnskabsteori og metode)
Rydahl-Hansen, S. (2009). Den fænomenologisk hermeneutiske forsknings muligheder og begrænsninger. Tidsskrift for sygeplejeforskning, 25(2), s. 13-19 (videnskabsteori og metode)
Kruuse, E. (2011/2007). Kvalitative forskningsmetoder: I psykologi og beslægtede fag. Dansk Psykologisk Forlag, s. 139-170 (videnskabsteori og metode)
Glasdam, S. (2015). Semistrukturerede interviews af enkeltpersoner. I: Glasdam, S. (red.). I: Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 99-117 (metode, interview)
Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2015). Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I: Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (red.). Kvalitative Metoder: En grundbog. Hans Reitzels Forlag, s. 29-53 (metode, interview)
Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. (2015). Deltagende observation. Hans Reitzel, s. 88-94 og 97-123 (metode, observation)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag, s. 267-284 (analyse)
Bjerrum, M. (2007/2005). Fra problem til færdig opgave, s. 92-103 (analyse)
Dahlager, L. & Fredslund, H. (2015/2011). Hermeneutisk analyse – forståelse og forforståelse. I: Vallgårda, Signild, Koch, Lene (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard, s. 157-181 (analyse)
Fagermoen, M.S. (2005). Kvalitative studier og kvalitetskriterier. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 7(2), s. 40-54 (artikelvurdering)
Thagaard, T. (2014/2004). Kvalitetsvurdering med udgangspunkt i begreberne troværdighed, bekræftbarhed og overførbarhed. I: Thagaard, T. Systematik og indlevelse: En indføring i kvalitativ metode. Akademisk Forlag, s. 176-177 (artikelvurdering)
Nielsen, B. & Birkelund, R. (2009). Minority ethnic patients in the Danish healthcare system: A qualitative study of nurses’ experiences when meeting minority ethnic patients. I: Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23, s. 431-437 (artikelvurdering)
Franklin, L-L., Ternestedt, B-M & Nordenfelt, L. (2006). Views on dignity of elderly nursing home residents. I: Nursing Ethics, 13(2), s. 130-146 (artikelvurdering)

Supplerende litteratur, som forventes kendt fra tidligere moduler:
Birkler, J. (2014/2005). Videnskabsteori: En grundbog. Munksgaard, s. 9-14, 33-49, 93-116
Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden (2003. Via https://dsr.dk/sites/default/files/479/ssns_etiske_retningslinjer_0.pdf
Glasdam, S. (2015). Jura og etik. I: Glasdam, S. (red.) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 27-36
Helsinki-deklarationen (2001/1964). Via http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/ETIK/
WMA_DEKLARATIONER/HELSINKI_DEKLARATIONEN
Høstrup, H., Schou, L., Poulsen, I., Larsen, S. & Lyngsø, E. (2009). Vurdering af kvalitative studier: VAKS. Via http://dasys.dk/images/VAKS-danskversion.pdf
Kritisk læsning af kvalitative studier. Guide. Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (2002). Via http://www.ouh.dk/wm440061 (klik på tjekliste til kvalitativt studie)
Launsø, L. & Rieper, O. (2015/2011). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 12-42, 132-160, 162-166, 185-188

Anden supplerende litteratur:
Hansen, B. H. Sandhed og metode (2005). I: Klinisk sygepleje, 19(2), s. 74-78. Via http://klinisksygepleje.munks.gyldendal-uddannelse.dk/klinisk-sygepleje-online/2005/2005-2/sandhed-og-metode/  (videnskabsteori og metode)
Kragelund, L. (2015). Obser-viewet. I: Glasdam, S. (red.). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 156-165 (metode)
Wind, G. (2015). Antropologisk feltarbejde. I: Glasdam, S. (red.). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 130-141 (metode)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag, s. 157-167, 202-217, 285-312, 313-332 (tematisering, interviewformer, analyse, validitet)
Præstegaard, J. & Nørby, S.B. (2015). Fokusgruppeinterview. I: Glasdam, S. (red.). I: Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag, s. 118-129 (metode, interview)

Supplerende oplæg/undervisningsmaterialer på Fronter:
Der vil inden undervisningen blive lagt forskellige oplæg/undervisningsmaterialer på Fronter

Desuden henvises til individuel læsning efter interesse via:
Ph.d afhandlinger ved Århus Universitet; Enhed for sygeplejevidenskab http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/uddannelse/publikationer/afhandlinger/
Kandidatspecialer ved Århus Universitet; Enhed for sygeplejevidenskab http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/uddannelse/publikationer/kandidatspecialer/

I valgmodulets anden uge anvendes:
PubMed – tips til søgning; En vejledning fra UCL Biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/cinahl.pdf
CINAHL – tips til søgning; En vejledning fra UCL biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/cinahl.pdf
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. kap. 1
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. kap. 2
Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter indenfor det sundhedsvidenskabelige område. DSR, Kbh. (s.202-219).
Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. Social Forsknings Instituttet, Kbh. (s.7-70). Kan frit downloades på http://www.sfi-campbell.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Rapporter/2006/0611_Guide_til_gode_Spoergeskemaer.pdf
Tutorial til survey monkey https://youtu.be/YoSmXDbRLiY.
Sygeplejeuddannelsens ledernetværk (2013). Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/02/juridiske-retningslinjer-for-proever.pdf
Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg, 1. udgave. Munksgaard Danmark, s. 22-30, 79-82. 86-92. 96-102
Andersson, I (2008). Analyse. I: Epidemiologi for sundhedspersonale – en introduktion. 1. udgave, 1. oplag. Gads Forlag. S. 67-102.
Thisted, J (2010) Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 1. oplæg, 1. udgave. Munksgaard Danmark, s. 104-143
Coughlan, M, Cronin, P & Ryan, F. (2007) Step-by-step guide to critiquing research. Part 1: quantitative research. I: British Journal of Nursing. Vol 16, No 11. s. 658-663.
Røgind, H (2014). Statistik for ikke statistikere. I: Andersen, IB & Matzen, P (red). Evidensbaseret medicin. 4. udgave. Gads Forlag. s. 75-80, 82-84, 85-91.
Duffy K, Hastie E, McCallum J, Ness V, Price L (2009). Academic writing: using literature to demonstrate critical analysis. I: Nursing Standard. 23, 47, s. 35-40.
Grimes, DA & Schulz, KF (2002) Bias and causal associations in observational research. I: The Lancet. Vol 359. S. 248-252.

Undervisere:
Lektor Birgit Heimann Hansen, cand.cur og Ph.d (kvalitative metoder)
Adjunkt Rikke Agnete Petersen, cand.scient i human ernæring og Ph.d (kvantitative metoder)

Antal deltagere:
Max. 30 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget (hold 1) afvikles i uge 37 – 38/2016 (hhv. kvalitative og kvantitative metoder)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110213513
Dato og tidUge 37 - 38 (12. september - 23. september)
StedSygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding til de ledige pladser foregår fra uge 17
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger