Kritiske perspektiver på moderne psykiatri (uge 9-11)

Valgfagets titel:

Kritiske perspektiver på moderne psykiatri
Critical perspectives on contemporary psychiatry

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9-11/2023

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Mette Lucie Overvad Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er at udfolde og perspektivere moderne psykiatrisk praksis på en sådan måde, at de studerende får mulighed for at analysere, vurdere og kritisk reflektere over konkrete forhold i moderne psykiatri. I overensstemmelse med en psykiatrisk praksis, er valgfaget orienteret mod både monofaglige såvel som tværfaglige perspektiver.

Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Det forudsættes, at den studerende har interesse i psykiatriske problemstillinger samt i at analysere, vurdere og kritisk diskutere praksisrelaterede psykiatriske problemstillinger og hvorledes disse kan forstås i et tværfagligt samarbejde. Der forudsættes ligeledes, at den studerende har viden om og interesse i samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.

Læringsudbytte:
Viden om:

 • aktuelle mono- og tværprofessionelle interventioner, der anvendes i relation til psykiatriske problemstillinger,
 • tværsektorielt og -professionelt arbejde, bl.a. med ergo- og fysioterapeutiske perspektiver, digital psykiatri samt behandling med virtual reality,
 • nogle af psykiatriens aktuelle udfordringer, bl.a. pårørendeinvolvering, nedbringelse af tvang, forebyggelse af kriminalitet samt ulighed i sundhed,
 • moderne perspektiver på psykiatri, bl.a. gennem begreberne personlig recovery og narrativer.

Færdigheder:

 • kunne samarbejde og kommunikere med mennesker med psykiatriske lidelser,
 • kunne se muligheder og løsninger i en tværfaglig indsats i borger-/patientrettet samarbejde,
 • kunne analysere, vurdere og kritisk reflektere over konkrete forhold og vilkår i moderne psykiatri.

Kompetencer:

 • kunne identificere og generere forslag til at løse problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i en tværprofessionel psykiatrisk praksis.

Fælles læringsudbytter:
Efter 1. del 7. semester kan den studerende:

 • anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation,
 • indgå i tværprofessionel og eventuelt tværsektoriel læring og samarbejde i forskellige kontekster,
 • anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde,
 • medvirke til kreativ løsning af aktuelle udfordringer, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg,  øvelser i grupper samt diskussioner i plenum. I undervisningen inddrages de studerendes egne erfaringer fra en (psykiatrisk) praksis samt forskningsresultater og materiale udvalgt af undervisere.

Indhold:
Gennem de senere år er psykiatrien blevet kritiseret, bl.a. for at være diagnose- og medicinfikseret, ydelsesorienteret, paternalistisk, dehumaniserende, umyndiggørende og generelt ude af trit med et moderne samfund, menneskesyn og sundhedsvæsen, bl.a. af prominente figurer som Svend Brinkmann (professor i almenpsykologi og kvalitative metoder fra Aalborg Universitet), Peter Gøtzsche (læge, dr.med., forsker og leder af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet) samt Merete Nordentoft (overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet).
Samtidig ses en stigning i antallet af både børn, unge og voksne, der får en psykiatrisk diagnose og således også en stigning i antallet af danskere, der har behov for psykiatrisk behandling.

Sundhedsstyrelsens 10-års plan fra 2022 indeholder flere anbefalinger til et ”fagligt løft” af psykiatrien, samtidig med, at der skal ydes en større indsats med fokus på forebyggelse af psykisk sygdom samt et øget fokus på at fremme danskernes mentale helbred, særligt blandt børn og unge.
10-års planen konkluderer, ”at der er et stort potentiale for at gøre det bedre” og af rapporten fremgår også, at Sundhedsstyrelsen udpeger ét af psykiatriens ”fem hovedudfordringer” som: ”utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud”.

I dette valgfag tager vi afsæt i nogle af de nyeste tendenser og den nyeste viden inden for det psykiatriske speciale, hvor fokus er på at læse om, diskutere og kritisk reflektere over aktuelle psykiatriske problemstillinger samt mono- og tværprofessionelle interventioner rettet mod netop disse. Bl.a. berører undervisningen temaer som tvang, ulighed i sundhed, personlig og klinisk recovery, retspsykiatri, pårørendeinvolvering, digital psykiatri og sanseintegration.

Litteratur:
Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger, rapporter og videnskabelige artikler om relevante områder relateret til psykiatri.

Undervisere:
Mette Lucie Overvad Nielsen

Gæstelærere fra praksis og forskningsenheder vil indgå i undervisningen.